• Структурен и функционален анализ. Изследване на организационни процеси и функции – корпоративна култура, вътрешни комуникации, процеси по управление на човешкия капитал.
    Реализация. Създаване и въвеждане на управленски процедури и практики. Осигурява функционирането на ефективна организационна среда и работни екипи, ориентирани към постигане на резултат.
    Чрез организационните решения, които предоставяме ние имаме за цел да осигурим:
  • Развитие на високо ефективна работна система, която включва ясно структурирани процеси за работа и управление на хора.
  • Създаване на работна среда, която развива хармонични партньорски отношения между ръководители и подчинени.
  • Разнообразие в управлението, като се вземат под внимание индивидуалните и групови различия, стиловете на поведение и стремежи.
  • Изграждането на корпоративна култура, изразена в мисии и ценности на организацията и подкрепена от ефективни управленски процеси.